SAP IBP – Model Konfigürasyonu

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP IBP tedarik zinciri planlaması, planlama modelleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir planlama modeli, bir tedarik zinciri ağını yönetmek ve optimize etmek için ana verileri, işlem verilerini ve ilişkili hesaplamaları tanımlanmış bir yapıdır. SAP IBP’nin temeli olarak, planlama modeli, bir organizasyonun tedarik zinciri ağının yapısını ve o ağ üzerindeki akışlarla birlikte tanımlayan nesnelerden oluşur. Her şirket, ürün ve tedarik zinciri bakımından farklı olduğundan, her organizasyon tedarik, üretim ve satış ile ilgili süreçleri planlamak, yürütmek ve analiz etmek için benzersiz bir planlama modeli gerektirir. Şirket, organizasyonun yapısı ile birlikte ürünlerini, malzeme akışını, müşterilerini ve planlama ihtiyaçlarını SAP IBP’de modeli geliştirmek için kullanabilir.

SAP IBP mimarisi planlama modeli ile başlar. Bu model SAP IBP planlama mimarisinin temel bileşenidir ve bir organizasyonun benzersiz planlama modelini tanımlamak için kullanılan bireysel yapı öğelerine dayanır.

Planlama Modeli (Planning Models)

Planlama modeli, planınızın yapısını veri ve hesaplamalar açısından açıklar. Verilerin sistemde nasıl saklanacağını, hesaplanacağını ve toplanacağını tanımlar. Teknik bir perspektiften bakıldığında planlama modeli, belirli hesaplamalarla geliştirilmiş ana veriler ve zaman serisi verilerinin toplandığı bir alandır.

Nitelikler (Attributes)

Nitelikler, ana veri türlerinin karakteristikleridir, örneğin, müşteri ana veri türünün bir özelliği, ülke veya bölge olabilir. Nitelikler sayısal veya sayısal olmayan değerler olabilir. Bir isme (ID), tanıma ve veri tipine sahiptir. Aşağıdaki veri türleri nitelikler için desteklenir:

·        nvarchar

·        decimal

·        integer

·        timestamp

Ana Veri Türleri (Master Data Types)

Ana veri tipleri bir dizi nitelikten oluşturulur ve model yapısının yapı taşlarıdır; gösterge değerlerine zemin sağlarlar. Ana veri türleri, müşteri, lokasyon, ürün veya kaynak gibi bilgi kategorilerini temsil eder. Planlama verilerini bölümlemek için ana veri türlerini kullanırsınız. Bunların tipik bir örneği, satış verilerini ürün, müşteri ve lokasyon ana veri türlerine dayalı olarak bölümlemek verilebilir. Ana Veri Türleri uygulamasında, basit (simple) ve basit ana veri türlerini bileşen olarak içeren birleşik (compound) ana veri türlerini oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki ana veri türleri mevcuttur:

1. Basit: Örneğin, “ürün”, “müşteri”, “lokasyon”.

2. Birleşik: 2 veya daha fazla basit ana veri türünü birleştirilmesine izin verir. Örnek: “müşteri lokasyonu”

3. Referans: Kullanıcıların aynı veriyi birden çok kez girmelerine engel olmak için mevcut bir ana veri türüne başvurmak için kullanılır. Örneğin, “para birimi” referans veri türü “para birimi” ana veri türüne başvurur. Veriler bir referans ana veri türüne yüklenemez.

4. Sanal: 2 veya daha fazla ana veri türü arasında bir birleşim oluşturmak için kullanılır.

Ana veriler, fiziksel bir ürünü, yerleri, kaynakları, bileşenleri veya bunların bir kombinasyonunu temsil eder. Ana veri öğeleri ile birlikte tedarik zinciri ağını oluşturur ve planlama verileri ile çalışmak için kullanılır. Örneğin, satış tahmini, bir ürünün bir satış yerinden bir müşterinin ihtiyacına karşı öngörülen şekilde satılması için kullanılan bir sayıdır; Burada, ürün, lokasyon ve müşteri, tahmin planlaması verileri için kombinasyonu kullanılan ana veri öğelerinin örnekleridir. 

Zaman Profilleri (Time Profiles)

Bir zaman profili, zaman profili düzeylerinden (örneğin, ay, çeyrek veya yıl) oluşur. Her seviye, bir sayı ile tanımlanan dönemlerden oluşur ve söz konusu dönemin başlangıç ve bitiş zamanını içerir. Birleştirme veya detaylandırma gerçekleştirmek için farklı düzeylerdeki dönemlerin bir hiyerarşi oluşturması gerekir. Bu hiyerarşide zaman profili düzeyleri birden fazla üst düzey ile ilişkili ve üst düzey ile ilişkisel olmayan düzeyleri olabilir. 

Planlama Alanı (Planning Areas)

Bir planlama alanı, planlama sürecinin omurgasını oluşturan ve yapısını tanımlayan bir model nesnedir. Bir planlama alanı atanan zaman profili, ana veri türlerinin nitelikleri, planlama seviyeleri, göstergeler ve versiyonlardan oluşur. Bunu SAP APO’ya veya SAP ERP’ye kıyaslayabilirsiniz; tablolar, tablo değerleri ve konfigürasyon planlama sürecini desteklemek üzere tanımlanmıştır.

Planlama Düzeyi (Planning Levels)

Planlama düzeyi, gösterge değerlerini tanımlayan ve planlama alanı tanımının bir bölümünü oluşturan bir dizi niteliktir. Planlama alanına atadığınız nitelikler, zaman profili düzeyleri ve zaman profil seviyelerine atanan nitelikleri oluşturmak için kullanılabilir. Fonksiyonel olarak, bir planlama düzeyi, göstergelere zemin sağlayan ve esnek hiyerarşileri tanımlamak için ana verilerle ilişkili niteliklerin kullanımını mümkün kılan bir veya daha fazla ana veri tipinin bir kombinasyonunu belirtir. Kullanılan anaveri tipleri planlama alanına eklenmiş olmalıdır.

Göstergeler (Key Figures)

Göstergeler, her bir sayının belirli bir zaman aralığı değerine karşılık gelen zaman içindeki sayı dizisidir. Göstergeler, öngörülen verileri (örneğin satış tahmini veya uzlaşık talep planı); fiili verileri (örneğin satış siparişi veya sevkiyat geçmişi); veya kısıtlamaları (örneğin kapasiteler) temsil eder. SAP IBP’de son kullanıcılar, planlama görünümlerinde veya analitik çözümlerde bu nesneleri görüntüler ve kullanır. Her göstergenin temel planlama düzeyi vardır. Göstergeler, bir veya daha fazla ana veri nesnesinin özelliklerinin bir kombinasyonu olan bir anahtarla ilişkilendirilir. Göstergeler, niteliklerle (ana veri türleri) ilişkili değişkenleri temsil eder ve SAP IBP  sistemine aktarılabilir, hesaplanabilir veya manuel olarak düzenlenebilir.

Gösterge Hesaplamaları (Key Figure Calculations)

Tüm göstergeler bir veya daha fazla hesaplama tanımlarına sahiptir. Her bir hesaplama tanımı, gösterge değerinin belirli bir planlama seviyesinde nasıl belirlendiğini tanımlar. Bu, KeyFigureName@Request olarak ifade edilir; burada @Request, kullanıcı arayüzündeki özelliklere dayalı olarak modelin istenen ayrıntı düzeyini temsil eder. Gösterge değerinin temel planlama seviyesinde nasıl belirlendiğini açıklayan en az bir hesaplama tanımı olmalıdır. IBP yanıt ve tedarik veya IBP stok ürünleri kapsamında hesaplanan bazı göstergelerin görünür bir hesaplama tanımı olmayacaktır. Bunun yerine, bu göstergeler optimizasyon algoritmaları ile hesaplanacaktır. Bir gösterge oluşturduktan sonra ona bir hesaplama ekleyebilirsiniz. 

Planlamacı Türleri (Planning Operators)

Bir planlamacı türü, bir planlama oturumunda büyük miktarda gösterge verilerini hesaplamak için bir algoritma kullanır. Planlamacı türleri, gösterge verilerini tanımlanmış bir formül aracılığıyla hesaplayan algoritmalardır. Tedarik zinciri planlaması ve analitik işlemlerini gerçekleştirmek için hazır bulunan referansları sağlarlar. Planlamacı türleri kullanmanın örnekleri, bir göstergenin başka bir göstergeden kopyalanması kadar basit olabilir veya istatistiksel tahmin, heuristik veya stok optimizasyonu gibi hesaplamalar kadar karmaşık olabilir.

Versiyonlar (Versions)

Versiyonlar, alternatif planları yönetmek için kullanılır. Planlama alanının göstergelerinin tümünü veya alt kümelerini kullanarak tanımlanabilirler. Versiyonlar, temel versiyonların gösterge referanslarını içerebilir, böylece bu nesneler versiyon içindeki hesaplamalarda kullanılabilir. Versiyonların, kendisine özel ana verileri olabilir. Versiyona özel ana verileri olmayan ise temel versiyonun ana verilerini paylaşır. Versiyonlar arasında göstergeleri ve/veya ana verileri (varsa) kopyalayabilirsiniz. Versiyonlar, alternatif planlar ve what-if senaryosu oluşturmak ve kullanmak için işlevsellik sağlar.

Senaryo (Scenario)

Senaryolar, planlayıcılar tarafından anında simülasyon planlaması yapmak için kullanılır. Bir senaryodaki planlama verileri yalnızca senaryoyu oluşturan planlayıcı ve senaryonun yaratıcısının paylaştığı ekip üyeleri tarafından kullanılabilir. Temel senaryo, aktif veritabanındaki verileri içeren sistemde sağlanmaktadır.

Neden Kodları (Reason Code)

Plandaki bir değişikliğe ilişkin bilgileri etiketlemek, paylaşmak ve almak için neden kodları gereklidir. SAP IBP ortamında birden fazla neden kodu uyarlanabilir. Bir kullanıcı planlama görünümünde bazı verileri değiştirdiğinde, bir neden kodu seçebilir, ilişkili bir açıklama sağlayabilir ve mevcut bir SAP Jam grubuyla paylaşabilir. Bu şekilde, yorum ve neden kodu, o SAP Jam grubundaki ekip üyeleri için SAP Jam işbirliği sayfasında yayınlanır.

Planlama Modeli Aktifleştirme

Uygulamada ayarladığınız verileri kullanabilmeniz için planlama modelinizi etkinleştirmeniz gerekir. Model etkinleştirildiğinde, planlama verilerini depolamak ve bunlara erişmek için kullanılan altyapı, yaratılan özel modelin verilerine dayanarak oluşturulur. Modelin öğelerini şu sırayla etkinleştirmelisiniz:

1. Zaman profilleri

2. Ana veri türleri

3. Planlama alanları

Genel Konfigürasyonları Yönet

Genel konfigürasyon bölümünde parametre grubu, bu parametre grubuna bağlı parametreler ve parametre değerlerinin bakımı yapılır.

Leave a Comment